BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

 
Door u toegang te verschaffen tot de internetsite van KREDIFLASH bvba (www.krediflash.be) verklaart u kennis genomen te hebben van de informatie hieronder en geeft u aan Krediflash bvba de toelating om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. Overeenkomstig de geldende wetgeving, eerbiedigt Krediflash bvba uw persoonlijke leevenssfeer en die van elke betrokken natuurlijke persoon.  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Krediflash bvba.

De persoonsgegevens die u via haar internetsite (www.krediflash.be)en/of in het kader van de daarop aangeboden diensten hebt meegedeeld aan Krediflash bvba worden door Krediflash bvba verwerkt voor de volgende doeleinden : behandeling van de informatie- en kredietaanvragen, ventraal beheer van het cliënteel, marketing (tenzij u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voordirectmarketingdoeleinden), globaal overzicht van de klanten, controle van de verrichtingen en voorkomen van onregelmatigheden.

Die gegevens mogen niet worden meegedeeld aan andere derden dan de personen die door u zijn aangeduid  of de vennootschappen waarvan de tussenkomst vereist is om één van de bovenvermelde doeleinden te realiseren.

Uw gegevens kunnen aan Atradius Credit Insurance nv meegedeeld worden of aan elke andere krediet- verzekeringsmaatschappij met het oog op het bekomen van een positief antwoord op uw aanvraag.

U kunt gratis kennisnemen van uw gegevens en indien nodig vragen om ze aan te passen of te schrappen.  Stuur daarvoor een brief met een kopie van uw identiteitskaart naar Krediflash bvba, verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden door Krediflash bvba. Vink gewoon dit vakje aan.